Ліцензійне видання: «Խաղաղարարը»

Анотація

Լ յուբ կո  Դե րե շի այս գրքում զե տեղ ված ե րեք վիպակնե-րը՝ «Ս տե ֆան Լ յան գեի տա րօ րի նակ պատ մությու-նը», « Սուրբ Ք րիս տա փոր, ա ղո թի՛ր  մեզ հա մար» և « Խա ղաղա րա րը», հասնում են մի կետի, ո րից անդին դի-մագ ծե րով ան վեր ջութ յա նը նման վող դա տար կությունն է: Այն, ինչ ա րարչ ա գործ վել է, ա պա գա չունի: Եվ ե թե փոր ձում ես մտնել դրա մեջ՝ պատ մությ ու նը ա վարտ-վում է: Այ նու հան դերձ, վե րա դար ձի հնա րա վո րութ յու-նից պի տի օգտ վել: 
Այս գիր քը գա լիս է մեզ պատ մե լու հենց այդ վե րա դար-ձի ա ռաս պե լը: